รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 25 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
เรื่อง  การครอบครองที่ดินมือเปล่าและการครวจปรปักษ์
66KB
คลิกฟังเสียง
5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ครอบครองปรปักษ์
19MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายอาญา 2 
เรื่อง  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตอนที่ 1
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to go
เรื่อง smokey
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  ของเล่นโบราณ (Retro Toys)
91MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายพาณิชย์ 4 
เรื่อง  องค์กรธุรกิจร่วมสมัย
66MB
คลิกฟังเสียง
5 นาทีกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง บ้านเช่า 
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  ทุนนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มสธ.
59MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ชีวิที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  เครื่องหมายการค้า
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง พิษภัยจากสารฟอร์มาลดีไฮด์
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  หมอกควัน
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง การจัดการทรัยพากรน้ำแบบผสมผสาน ตอนที่ 2
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง การกระทำความรุนแรง
20MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.         
197MB
คลิกฟังเสียง