รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 24 มีนาคม 2554

ประเภท/ขนาดไฟล์
วันที่
คลิกชมรายการ
ห้าสาทีชีวิตมีสุข เรื่อง ตรีผลา
15KB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อกการสื่อสาร ตอนที่ 3
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 1
192MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 1/2551
199MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายภาษีอากร 1 ตอนที่ 6
151MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา การเป็นผู้นำมนุษย์สัมพันธ์จิตวิทยาสำหรับเกษตรกร ตอนที่ 4
195MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตอนที่ 3
196MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 14
192MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 15
197MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 14 (IT Work)
เรื่อง Tourism ตอน การดูโปรแกรมการท่องเที่ยว
18MB
คลิกฟังเสียง
เตมิยชาดก 1 ธรรมมะ...จากจิตรกรรมฝาผนัง ฉบับสมบูรณ์
66MB
คลิกฟังเสียง
โลกของปลาสวยงาม เรื่อง ปลาหมอเรดเท็กซัส
16MB
คลิกฟังเสียง