รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 24 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง เรื่องของความคิด
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พฤติกรรมวัยเด็ก
เรื่อง พัฒนาการเด็กทารกและปฐมวัย
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทะเลที่รักษ์ เรื่อง ปลาการ์ตูน
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มัคคุเทศก์น้อยพาท่อง...ยี่สาร
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การสอนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  การประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์         
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File เรื่อง บ้านประหยัดพลังงาน (Eco-House)
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลีนิคบริหาร
เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
เรื่อง  เทคนิดการฝึกอบรม 
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ฝากเนื้อฝากตัว 
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ประดิษฐกรรมพื้นบ้านตำนานชนบทไทย
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสุวรรณคีรี
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการความเสี่ยงและการประกันภัย 
เรื่อง  องค์กรประกันภัย
201MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 4
198MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  ประวัติพระตำนานพระรอดวัดมหาวัน
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 4
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  Health & Beauty : 1
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาประสบการณ์ผู้นำชุมชน         
192MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
192MB
คลิกฟังเสียง