รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 23 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
OHAYOU JAPANESE การถามทาง
15KB
คลิกฟังเสียง
5 นาที แนะแนวการศึกษา เรื่อง เรียน มสธ.ดีอย่างไร ตอนที่ 1
16MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง ธรรมานามัย ตอน น้ำกับสุขภาพ
67MB
คลิกฟังเสียง
English in Action@STOU ตอน English Chat
59MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 2
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต หน่วยที่ 11 (ต่อ)
192MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ตอนที่ 5
173MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมผ่านดาวเทียม ชุดวิชากฏหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2
217MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา การบริหารงานยุติธรรม ตอนที่ 2
202MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 6
135MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ตอนที่ 2
183MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากรกลุ่ม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (IT work)
เรื่อง Tourism ตอน การจองโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์
16MB
คลิกฟังเสียง