รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 23 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา   
เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจำวัน 
63KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฏหมายเพื่อประชาชน   
เรื่อง ผู้ค้ำประกัน
20MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน  
เรื่อง ตอนอย่าทำ 
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
เรื่อง อารยธรรมยุคกลาง 
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action  @  STOU 
เรื่อง Homestay 
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา
เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกแผ่นดิน
เรื่อง  ขนมช่อม่วง
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ
เรื่อง ประยงค์ รณรงค์ (ปราชญ์ ป.4 แห่งบ้านไม้เรียง)
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา   
เรื่อง  ภาษาเพื่อการเจรจาต่อรองกับปัญหามวลชน
59MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง อาหารต้านโรคหวัด

11MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 4
195MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ   
เรื่อง วัดชมชื่น
17MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 4
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอนที่ 4         
195MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 4
192MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง