รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 22 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
เรื่อง พัฒนาการเด็กทารกและปฐมวัย
68KB
คลิกฟังเสียง
พุทธศิลป์ เรื่อง พระสมเด็จบางขุนพรหม ตอนที่ 1
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2551
200MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง ผิวหนัง
52MB
คลิกฟังเสียง
เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
63MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 1
205MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา โภชนการชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 2
131MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา กฏหมายอาญา 1 ตอนที่ 2
199MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล ตอนที่ 6
138MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชา โภชนการชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 2
196MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ่าน 14
192MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากรกลุ่ม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (IT work) เรื่อง Tourism ตอน การจองห้องพัก
17MB
คลิกฟังเสียง
มรดกแผ่นดิน ตอน พิพิธภัณฑ์ชาวเมียนบ้านสัญเจริญ
62MB
คลิกฟังเสียง
ทะเลที่รักษ์ เรื่อง เล่าเรื่องของนีโม่
16MB
คลิกฟังเสียง