รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 22 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม 
เรื่อง  ปฐมนิเทศชุดวิชา
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระศรีมหาธาตุ
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์มีชีวิต ตอนเต่าทะเล
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง สารเรือนกระจก
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง นวัตกรรมมหาวิทยาลัยในเรือนจำ
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง ผักเพื่อสุขภาพ
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย
เรื่อง  การอ่านกับอาชีพ
16MB
คลิกฟังเสียง
มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ศิลป์แก้ว
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English 
เรื่อง  กว่าจะเป็นนางฟ้า 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2
เรื่อง  ตัวอักษรจีน:ความเป็นมาของตัวเต็มตัวย่อ
201MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to go
เรื่อง มวยไทย 4
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้      
เรื่อง เพราะรัก
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU  JAPANESE 
เรื่อง  ฝากเนื้อฝากตัว    
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 4
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 4
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสังคมมนุษย์
192MB
คลิกฟังเสียง