รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 21 มีนาคม 2554

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
17KB
คลิกฟังเสียง
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง องค์กรธุรกิจร่วมสมัย
66MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชาทักษะชีวิต ตอนที่ 5
200MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยานสอนเสริมประกอบชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 6
199MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชาอารยะรรมมนุษย์ ตอนที่ 4
198MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 4
192MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชากฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ตอนที่ 5
196MB
คลิกฟังเสียง
การบรรยายสอนเสริมประกอบชุดวิชากฏหมายมหาชน ตอนที่ 6
196MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 13
194MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 14
192MB
คลิกฟังเสียง
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมบุคลากรกลุ่ม 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (IT work)
เรื่อง Tourism ตอน ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อย่างไร
14MB
คลิกฟังเสียง
มรดกแผ่นดิน ตอน จิตรกร..จิตรกรรม
11MB
คลิกฟังเสียง
กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง ธุรกิจผิดกฏหมาย ตอน ฉ้อโกง
69MB
คลิกฟังเสียง