รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 21 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พิพิธภัณฑ์ไทลื้อบ้านหนองบัว ตอนที่ 1
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  นโยบายการควบคุมราคา
85KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต  
เรื่อง  วิทยาศาสตร์สร้างไฟ ตอนน้ำพุร้อนสร้างไฟ
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง เมฆ..แหล่งนำบนฟ้า
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศ
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในระบบเปิด
88MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมมนุษย์ 
เรื่อง  แนวโน้มของสังคมมนุษย์
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การตกแต่งบ้านอย่างพอเพียง
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action@STOU 
เรื่อง  ช้าง 
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ไทยศึกษา 
เรื่อง  ประติมากรรมหลากหลายแบบ
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ศิลปะหัวโขน
14MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
36MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข 
เรื่อง ฤทธิ์ย่านาง
17MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
203MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดกลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
173MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง  บัตรเครดิต
18MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
189MB
คลิกฟังเสียง