รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 20 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  จิตวิทยาทั่วไป 
เรื่อง  ความฉลาดทางอารมณ์
68KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง พลังงานจากสวนสุขภาพ
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น 
เรื่อง  สิทธิผู้ประกันตน
93MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ 
เรื่อง  ความปลอดภัยในอาหาร
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง ชาเขียวเพื่อสุขภาพ
10MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  มุมมองใหม่วัดนางพญา
69MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระกริ่งพรหมมุนี
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การป่าไม้ชุมชน
เรื่อง  ป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา 
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ
เรื่อง  เนสิชชิก
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ครอบครัวสุขสันต์
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
70MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การออกแบบบ้านอย่างพอเพียง
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระปรุงหนังอยุธยา
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to go
เรื่อง วัดพระแก้ว
14MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
192MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง