รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 19 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา
เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตกับการเรียนต่อ มสธ
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
เรื่อง  พยาธิสรีรภาพของการหายใจ 
62KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง การกินยาให้ถูกวิธี์
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข 
เรื่อง โยคะธรรมะ คือสมดุลชีวิต
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
เรื่อง  การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ตรีผา
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง นวัตกรรมการแพทย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
93MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การวิจัยสำหรับแพทย์แผนไทย 
เรื่อง   การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการความยืดหยุ่น การปรับตัว
เรื่อง พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย
เรื่อง  วิถีแห่งโฮมสเตย์หนองจอก
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง เสน่ห์ของปลาหมอสีเรดไซโน
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  คัมภีร์แพทย์แผนไทย
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to go
เรื่อง มวยไทย 3
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง  ขนมเสน่ห์จันทน์ 
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ
เรื่อง IT 3
15MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ-กำนันผู้ใหญ่บ้าน         
200MB
คลิกฟังเสียง