รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 18 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
เรื่อง  แดนกรรมสิทธ์และการรุกล้ำแนวแขต
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พินัยกรรม
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ตอนที่ 1
82MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายอาญา 2 
เรื่อง  ความผิดต่อชื่อเสียง
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง ฉลากโภชนาการ
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  Tsunami,Robot (ซูนามิหุ่นยนต์กู้ชีพ)
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายพาณิชย์ 4 
เรื่อง  การบัญชีขององค์กรธุรกิจ
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  แม่คะนิ้ง
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  โรงเรียนพระดาบสโอกาสที่สองของชีวิต
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ศิษย์มีครู
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  สิทธิบัตร
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง รถชน
20MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
350MB
คลิกฟังเสียง
มสธ. ความรู้สู่ปววงชน
195MB
คลิกฟังเสียง