รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 17 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
88KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พฤติกรรมวัยเด็ก
เรื่อง เด็กกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์       
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
เรื่อง ทดสอบพนักงานใหม่
19MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง มหรสพจากแผนหนัง (หนังใหญ่)
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การสอนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  สื่อคอมพิวเตอร์กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง เทคโนโลยีหุ่นยนต์
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลินิกบริหาร 2
เรื่อง วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
เรื่อง  การส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน             
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุด รายการSci-File
เรื่อง บ้านดิน
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน    
เรื่อง  ทองโบราณสืบสานศิลปะไทย
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดนางพระยา
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา
เรื่อง การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
63MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร
129MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระมเหศวร
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา
180MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  Judo : 3
15MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
350MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน       
191MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง