รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 16 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง  สุขภาพมนุษย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์                           
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง พลังงานทดแทนจากขยะ
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ตอน "อย่าทิ้ง"
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์
เรื่อง  โลกหลังสงคราม
56MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระกริ่งเทพโมฬี
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action @STOU
เรื่อง  เล็บ
78MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English To go
เรื่อง มวยไทย 2
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
เรื่อง  สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาคใต้
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมชมพู่
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คนไทยตัวอย่าง 
เรื่อง   หมอช้าง....นายสัตวแพทย์ ปรีชา พวงคำ
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง  กลวิธีการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรองทางธุรกิจและสังคม
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU JAPANESE
เรื่อง อวยพรวันเกิด
14MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 3
172MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา
เรื่อง  วัดเจดีย์เก้ายอด
18MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 3
197MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 3      
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ตอนที่ 3
129MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม สื่อโฆษณา ตอนที่ 3
180MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง