รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 14 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุด มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมียนบ้านสันเจริญ ตอน 2
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  นโยบายการอุดหนุนการผลิตและนโยบายการจัดเก็บภาษี์
88KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์สร้างไฟ ตอนลมสร้างไฟ
62MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง  พลังงานแสงอาทิตย์
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  ข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
59MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  นวัตกรรมค่ายอาสาสมัคร
81MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมมนุษย์ 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกับปัญหาสังคม
71MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมโพรงแสม
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action  @  STOU 
เรื่อง  ของจิ๋ว 
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ENGLISH TO GO
เรื่อง T CUP ชิวาวา : 3
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ไทยศึกษา 
เรื่อง  สถาปัตยกรรมไทย บ้านวัด วัง
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้างล้อม สุโขทัย
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสารสนเทศและที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ตอนที่ 2
175MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข 
เรื่อง ย่านาง...บำบัดโรค
17MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร ตอนที่ 2
184MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง  ธนบัตรชำรุด
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอยที่ 3
195MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที่ 3
190MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
186MB
คลิกฟังเสียง