รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 13 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ. 
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  จิตวิทยาทั่วไป 
เรื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น 
เรื่อง  ตอน หลอกขายที่ดิน
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ 
เรื่อง  หลักการเลือกอาหาร
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง 7 สุดยอดอาหารผิว
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  ถนนพระร่วง
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง  ศูนย์การเรียนชุมชน : กรณีศึกษาการนำสื่อไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร์
100MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ
เรื่อง เมตตา-กรุณา
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง   ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
68MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายมหาชน
174MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระเครื่องเมืองกรุงศรีอยุธยา (ขุนแผนเคลือบ)
13MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1
213MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go 
เรื่อง  รถตุ๊ก...ตุ๊ก
14MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสารสนเทศและที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
175MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
184MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น
195MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
200MB
คลิกฟังเสียง