รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 12 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา
เรื่อง การจัดบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตามระบบการศึกษาทางไกล
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
เรื่อง  มะเร็งและยาต้านมะเร็ง 
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง อาหารเช้าสำคัญไฉน
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เส้นทางสร้างสุข 
เรื่อง อะไรๆ ก็บวกได้ ด้วยพลังสมอง Happy brain=happy life
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
เรื่อง  การพยาบาลเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา 
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Thai  Tech
เรื่อง  นาโน นวัตกรรมจิ๋ว คุณภาพเจ๋ง
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การวิจัยสำหรับแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  สถิติสำหรับการแพทย์แผนไทย
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สีสันเมืองไทย
เรื่อง  สีสัน...บ้านบาตร
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราชแพ (พระกริ่งเทพโมฬี)
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย 
เรื่อง  ธาตุทั้ง 4 รสของยาและคณาเภสัช
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน 
เรื่อง   ขนมโพรงแสม 
201MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค
198MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works   
เรื่อง  IT 2
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายมหาชน
111MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1
181MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม เรื่อง ปลาโรวน่าสีทอง
16MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
16MB
คลิกฟังเสียง