รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 11 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
เรื่อง
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
เรื่อง  สิทธิขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง ปะการังฟอกขาว
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายอาญา 2 
เรื่อง  ความผิดในการทำให้แท้งลูก
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง เงินมัดจำ
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  บ้านสวนริมน้ำ อยุธยา ,Scarborough Fair
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายพาณิชย์ 4 
เรื่อง  การจัดองค์กรธุรกิจ
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  รัก...ของเด็กน้อยบนดอยสูง
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมสามเกลอ
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  ลิขสิทธ์
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  คลื่นลมแรง
201MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์
201MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม กฏหมายเพื่อประชาชน เรื่อง เงินมัดจำ 
192MB
คลิกฟังเสียง