รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 10 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  แนะแนวการศึกษา 
เรื่อง  เรียนทางไกลอย่างมีความสุข เรียนกับ มสธ.
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พฤติกรรมวัยเด็ก
เรื่อง เด็กกับครอบครัว                               
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มหัศจรรย์วิถีไทย 
เรื่อง อิ่มสยาม วัฒนธรรมอาหารชาววัง
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การสอนคณิตศาสตร์                       
เรื่อง  การใช้สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คลีนิคบริหาร
เรื่อง  การบริหารสมัยใหม่
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 
เรื่อง  การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสะพานหิน
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  มรดกของแผ่นดิน   
เรื่อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านท่าพูด
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการการความเสี่ยงและการประกันภัย 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ตอนที่ 2
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง  พระชินราชใบเสมา
67MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 2
201MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go
เรื่อง  T CUP ชิวาวา : 2
198MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
192MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
111MB
คลิกฟังเสียง