รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 9 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 
เรื่อง   มนุษย์                                           
67KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-File
เรื่อง ฟ้าหลัว
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก ตอน "รถฉุกเฉิน"
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ทายาทโดยธรรม
66MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  อารยธรรมมนุษย์
เรื่อง  การปฎิวัติยุโรปยุคใหม่
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสะพานหิน
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English in Action @ STOU
เรื่อง  สุนัข
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English To go
เรื่อง T CUP ชิวาวา : 1
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  คนไทยตัวอย่าง 
เรื่อง  วริสร  รักษ์พันธ์...กับวิถีที่พอเพียง 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
เรื่อง กลยุทธ์การอธิบายและชี้แจง
86MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 4 ตอนที่ 2
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา
เรื่อง  วัดพระญาคำ
193MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 2
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  It works
เรื่อง  Auto 2
181MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ตอนที่ 2
36MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 2
16MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
16MB
คลิกฟังเสียง