รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 8 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  ทักษะชีวิต
เรื่อง โชเชียลมีเดีย (Social Media)
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
เรื่อง  ระบบการพิมพ์
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต   
เรื่อง  วิทยาศาสตร์มีชีวิต ตอนกุ้งเดินขบวน มหัศจรรย์ธรรมชาติ
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
เรื่อง  การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกรณีตัวอย่าง
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  การอ่านภาษาไทย
เรื่อง  วิภากษ์วรรณกรรม
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English 
เรื่อง   บ้านประทับใจ,คุยกับ Creative
รายการ English Breakfast,โชว์กีต้าร์คลาสสิก
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
เรื่อง  พินอินคืออะไร
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English  To go เรื่อง Health & Beauty : 3
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 2
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้      
เรื่อง เพื่อนพึ่งพากันและกัน
67MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที่ 2
201MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  OHAYOU  JAPANESE 
เรื่อง  สั่งเครื่องดื่ม
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชากฏหมายพาณิยช์ 4 ตอนที่ 2
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  วิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ตอนที่ 2
192MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสังคมมนุษย์ ตอนที่ 2
111MB
คลิกฟังเสียง