รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 7 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุด มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง พิพิธภัณฑ์ชาวเมียนบ้านสันเจริญ
63KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
เรื่อง วันนี้คุณชนะใจตัวเองหรือยัง
18KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจ 
เรื่อง  ครัวเรือนและหน่วยธุรกิจในระบบตลาด
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรียนรู้ เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต  
เรื่อง  วิทยาศาสตร์สร้างไฟ ตอนน้ำสร้างไฟ
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ Sci-file
เรื่อง หมอก
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
59MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สถานีนวัตกรรม
เรื่อง  ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการผ่าตัดรากฟันเทียม เดนตี้แพลน
80MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สังคมมนุษย์ 
เรื่อง  การศึกษาสังคมมนุษย์
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  in  Action  @  STOU 
เรื่อง   ไร่ปลูกรัก ตอนที่ 2
73MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ENGLISH TO GO
เรื่อง Health & Beauty : 2
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  ไทยศึกษา 
เรื่อง  จิตรกรรมไทยเลิศแล้ชวนยล
67MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาสารสนเทศและที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
173MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ห้านาทีชีวีมีสุข 
เรื่อง ย่านาง...สมุนไพรมหัศจรรย์
16MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร ตอนที่ 1
175MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาทีกับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง  การเซ็นเอกสาร
15MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 2
197MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตอนที่ 2
156MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 1
174MB
คลิกฟังเสียง