รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 6 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ. 
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  จิตวิทยาทั่วไป 
เรื่อง  จิตวิทยาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
60KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ทะเลที่รักษ์
เรื่อง ประการังไทย
87MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ร้านอาโก...โชว์กึ๋น 
เรื่อง  ตอน คลิปหลุด
17MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ 
เรื่อง  อาหารกับสุขภาพ
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สมุนไพร..ไพร
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุโขทัยศึกษา 
เรื่อง  พัฒฯการดินแดนอนาจักรสุโขทัย
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
เรื่อง  สารสนเทศที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  สุข...กับธรรมะ
เรื่อง  บารมี
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง  อะไร...คือสิ่งแวดล้อม
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระกริ่งในสมเด็จพระสังฆราชแพ
67MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายมหาชน
201MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  พุทธศิลป์ 
เรื่อง  พระเครื่องเมืองกรุงศรีอยุธยา (ปรกพระงั้ว)
198MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  English  to  Go 
เรื่อง  สนามหลวง
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง ลดกรด
181MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาการการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
36MB
คลิกฟังเสียง