รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 5 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ เรื่อง จดบันทึกอย่างไรให้ได้สาระ 

94KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง พยาธิเสรีวิทยาและเภสัชวิทยาคลีนิค
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  เรื่อง สุขภาพดีด้วยกัญชา
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง คิดบวกด้วยพลังสมองซีก
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง บทบาทพยาบาลในการดูแลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง สั่งเครื่องดื่ม 
14MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
92MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง การวิจัยและสารสนเทศสำหรับการแพทย์
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง แพ้ไข่    
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง 9 สิ่งมหัศจรรย์วัดโพธิ์
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง ขนมพระพาย
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน
61MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง ลมกรด
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์
197MB
คลิกฟังเสียง
ชุุดรายการ เรื่อง ขนมสามเกลอ
17MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ IT Works เรื่อง IT 1
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายมหาชน ตอนที่ 1
159MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 1
193MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
201MB
คลิกฟังเสียง