รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 4 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ  รอบรู้ กับ มสธ.
59KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 
เรื่อง  สิทธิในทรัพย์สิน
66KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ทวงหนี้นอกระบบ
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  ก้าวทันโลกกับ มสธ.
เรื่อง ดนตรีไทยร่วมสมัย
47MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ทางไกล ใกล้ความรู้
เรื่อง สารอาหารในเห็ด
7MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายอาญา 2 
เรื่อง  ความผิดต่อชีวิต
68MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
เรื่อง รักนะ รู้ป่ะ
13MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Hello English
เรื่อง  กันดั้ม,Pop Ping
83MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายพาณิชย์ 4 
เรื่อง  องค์กรธุริจ
46MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ 5 นาที กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
12MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  รักคือการให้
เรื่อง  นกขมิ้น...บินกลับรัง
65MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ปลาหมอสีโกลเด้นไตรมาคู
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
45MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน เรื่อง ขนมพันตอง
12MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
140MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  Sci-File 
เรื่อง  คลื่นกระแสลมตะวันตก
11MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
134MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ  5 นาที กับกฎหมายเพื่อประชาชน 
เรื่อง ตอน การรับผิดจากการค้ำประกัน
11MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษย์
138MB
คลิกฟังเสียง
สอนเสริม  ชุดวิชาอาหารบำบัดโรค
136MB
คลิกฟังเสียง