รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 3 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดวิชารายการ บริการแนะแนวการศึกษาของ มสธ.
64KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง เด็กกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
65KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง น้องเมิน หรือพี่งอน
18MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง คุณค่างานศิลป์ล้านนา
94MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง โครงงานคณิตศาสตร์
64MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง ยิ่งสูงยิ่งหนาว
15MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง การบริหารงานสมัยใหม่
84MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา การเรียนรู้กับการศึกษาฝึกอบรม
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เมื่อรัตติกาลมาเยือน
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน เรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดท่าพูด
67MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการสุโขทัยศึกษา เรื่อง วัดพระพังทองหลาง
16MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
87MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริมประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
111MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง พระท่ากระดาษ
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสื่อโฆษณา ตอนที่ 1
181MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ English to go เรื่อง Judo : 1
17MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
198MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
192MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง ปลาหมอสีโกลเด้นไตรมาคู
16MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผุ้นำชุมชน
201MB
คลิกฟังเสียง
สารพันวิชาการ สำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
36MB
คลิกฟังเสียง