รายการ TV Download
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 1 มกราคม 2555

ชื่อเรื่อง
ประเภท/ขนาดไฟล์
คลิกชมรายการ
ชุดรายการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (Green Technology)
61KB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
47KB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง เพลงเมื่อโสมส่อง
9MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง วิทยาศาสตร์มีชีวิต ตอนวิทยาศาสตร์ชายหาดโคลนเลน
50MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง การจัดการนวัตกรรม
58MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง นวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง เปิดโลกการอ่าน
45MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา เรื่อง หมอกควัน
11MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (Dise Jockey)
60MB
คลิกฟังเสียง
ชุดวิชา ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร เรื่อง แดนมังกรตำนานเมืองจีน
47MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
137MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง น้ำใจจากครู
12MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
132MB
คลิกฟังเสียง
ชุดรายการ เรื่อง การสั่งอาหาร
12MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายพาณิชย์ 4
136MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3
136MB
คลิกฟังเสียง
การสอนเสริม ชุดวิชาสังคมมนุษย์ ตอนที่ 1
139MB
คลิกฟังเสียง