รหัสชุดวิชา
ชื่อชุดวิชา
สาขาวิชา
ปริญญาตรี
10201 ประวัติศาสตร์
ศิลปศาสตร์
12306 วรรณคดีไทย
ศิลปศาสตร์
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
ศิลปศาสตร์
13411
ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
ศิลปศาสตร์
15307 กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
นิเทศศาสตร์
13414 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
ศิลปศาสตร์
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
ศึกษาศาสตร์
24413
การประเมินโครงการ
ศึกษาศาสตร์
31304
ระบบสารสนเทศเพื่องานก่อสร้าง
วิทยาการจัดการ
32325 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
วิทยาการจัดการ
32403 พฤติกรรมมนุุษย์ในองค์การ
วิทยาการจัดการ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
วิทยาการจัดการ
32477
การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
วิทยาการจัดการ
32479
การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
วิทยาการจัดการ
33449 การบริหารการบริการสาธารณะ
วิทยาการจัดการ
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
วิทยาการจัดการ
33451
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาการจัดการ
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญ
นิติศาสตร์
41212 กฏหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
นิติศาสตร์
50703 สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล
พยาบาลศาสตร์
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
55317 เวชกรรมแผนไทย 1
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
55319
ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์
61408
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
มนุษยนิเวศศาสตร์
71202 โภชนาการมนุษย์
มนุษยนิเวศศาสตร์
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
มนุษยนิเวศศาสตร์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
รัฐศาสตร์
96102
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
96411
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96413
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97419 มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
     
ปริญญาโท
13721 การจัดการขั้นสูงสำหรับองค์การสารสนเทศ
ศิลปศาสตร์
13723
การจัดการโครงสร้างสารสนเทศและค้นคืน
ศิลปศาสตร์
25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ศึกษาศาสตร์
26707
ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
27401 สื่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาศาสตร์
27425 การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
24726
วิธีวิทยาการประเมินการศึกษา
ศึกษาศาสตร์
53710
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
59711
ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  
60728
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
 เศรษฐศาสตร์
60731 การบริหารความเสี่ยงและการจัดการเชิงกลยุทธ์
เศรษฐศาสตร์
73735
เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม
มนุษยนิเวศศาสตร์
99701
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99702 การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารโครงการและการประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี