OCT10

รายการออกอากาศ ประจำเดือนตุลาคม 2554
วันศุกร์ 28 ตุลาคม 2554

 

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-00.05 น. เปิดรายการ/แจ้งรายการ
00.05-01.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายอาญา 1
01.00-02.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาทักษะชีวิต
02.00-03.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชากลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
03.00-04.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาเสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน
04.00-04.05 น. เปิดรายการ/แจ้งรายการ
04.05-05.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
05.05-06.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศ
06.05-06.25 น. ชุดรายการ  การจัดรายการโทรทัศน์ 
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
06.25-06.45 น. ชุดรายการ  ขอบข่ายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง  พัฒนาการ สถานภาพและขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์
06.45-07.05 น. ชุดรายการ พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
07.05-07.10 น. ชุดรายการ  IT  WORKS
เรื่อง   Fashion  14
07.10-07.30 น. ชุดรายการ กฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง   พ.ร.บ.จราจรทางบก ตอน "รถแท็กซี่"
07.30-07.35 น. แจ้งรายการ
07.35-08.00 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีหลังพิมพ์
เรื่อง  เทคนิคหลังพิมพ์สิ่งพิมพ์กระดาษ
08.00-08.05 น. เคารพธงชาติ
08.05-09.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชากฎหมายอาญา 1
09.05-10.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.05-11.05 น. ชุดรายการ  สารพันวิชาการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
11.05-12.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
12.05-12.30 น. เวลา มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดรายการ  การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
เรื่อง 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย 
เรื่อง 
13.30-14.30 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
14.30-15.30 น. การสอนเสริม  ชุดวิชากฏหมายระหว่างประเทศ
15.30-15.50 น. ชุดรายการ  การจัดรายการโทรทัศน์ 
เรื่อง  แนวคิดและกระบวนการจัดรายการโทรทัศน์
15.50-16.10 น. ชุดรายการ  ขอบข่ายการศึกษาและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง  พัฒนาการ สถานภาพและขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์   
16.10-16.30 น. ชุดรายการ พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
เรื่อง  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 
16.30-16.35 น. ชุดรายการ ทางไกลใกล้ความรู้
เรื่อง   เลือกเครื่องช่วยฟังอย่างไร
16.35-16.40 น. ชุดรายการ  IT  WORKS
เรื่อง   Fashion  14
16.40-17.00 น. ชุดรายการ สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชุด สะพานเดินเรือ …………..
17.00-18.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาทักษะชีวิต
18.00-18.05 น. เปิดรายการ/แจ้งรายการ
18.05-19.05 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19.00-19.30 น. ชุดรายการ เทคโนโลยีหลังพิมพ์
เรื่อง เทคนิคหลังพิมพ์สิ่งพิมพ์กระดาษ
19.30-19.35 น. ชุดรายการ  IT  WORKS
เรื่อง   Fashion  14
19.35-19.55 น. ชุดรายการ เวลามสธ.
19.55-20.00 น. ชุดรายการ สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
20.00-21.00 น. การสอนเสริม  ชุดรายการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
21.00-22.00 น. ชุดรายการ  สารพันวิชาการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
22.00-23.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
23.00-24.00 น. การสอนเสริม  ชุดวิชาวิธีการวิจัยงานส่งเสริมการเกษตร