รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพุธ 4 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการผลผลิตพืช
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การวิจัยในชุมชน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง คดีอาญา ตอน ทำคำรับรองอันเป็นเท็จ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การจัดการงานสำนักงาน
เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำนักงาน
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "อารมณ์ดี มีค่า ยิ่งกว่าทอง"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การประเมินหลักสูตร
เรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตร 
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน เลือดกำเดาไหล
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง บ้านเด็กป่า เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและโอกาส
09.30-10.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อกับเด็กพลิกวิธีการเรียนการสอน 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การวิจัยในชุมชน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง คดีอาญา ตอน ทำคำรับรองอันเป็นเท็จ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การจัดการงานสำนักงาน
เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำนักงาน
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  สังคมมนุษย์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "อารมณ์ดี มีค่า ยิ่งกว่าทอง"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การประเมินหลักสูตร
เรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตร 
ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน เลือดกำเดาไหล
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง บ้านเด็กป่า เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและโอกาส
17.30-18.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อกับเด็กพลิกวิธีการเรียนการสอน 
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง บัณฑิตอาสา
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ออกเสียงผิดความหมายผิด ตอน 2
รายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดอาวาสใหญ่
รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Complementing 2
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การวิจัยในชุมชน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มรดก ตอน ถูกกำจัดมิให้รับมรดก
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การจัดการงานสำนักงาน
เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำนักงาน
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การรับผิดจากการค้ำประกัน
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การอวยพร
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะทวาราวดี ตอน 3
ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 8
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้า
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การประเมินหลักสูตร
เรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตร 
ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน เลือดกำเดาไหล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง บ้านเด็กป่า เมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและโอกาส
21.30-22.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อกับเด็กพลิกวิธีการเรียนการสอน 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม