รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพุธ 25 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  การจัดการสุขภาพสัตว์
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
เรื่อง สือการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง กฎหมายทรัพย์สิน ตอน ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "ธรรมะ ทำไม สืบสานปณิธาน ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม
(ผลิตเครื่องดนตรีไทย)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เรื่อง สงคราม สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 4
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
เรื่อง สือการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง กฎหมายทรัพย์สิน ตอน ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สปอต วันนี้วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง "ธรรมะ ทำไม สืบสานปณิธาน ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม
(ผลิตเครื่องดนตรีไทย)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เรื่อง สงคราม สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การขึ้นรถไฟ
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ป้ายต่างๆ ในสนามบิน ตอน 1
รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมบุหลันดั้นเมฆ
รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง INVITING 1 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
เรื่อง สือการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มรดก ตอน รับมรดกแทนที่
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การกู้ยืม
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง TAXI (ตอน 1)
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระเครื่องเบญจภาคี พระรอดมหาวัน
ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 4
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง เสียงคนตรีสร้างความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง บริการสนับสนุนการศึกษาทางไกล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูจ้อน ไทรวิมาน ครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรม
(ผลิตเครื่องดนตรีไทย)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เรื่อง สงคราม สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร