รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพุธ 11 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการผลผลิตพืช
06.00-06.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การเขียนสารสนเทศย่อ
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง คดีอาญา ตอน แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร
07.30-08.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง สุขได้อีกเยอะเลย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง การวิจัย ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล
09.00-09.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูดีศรีแผ่นดิน
09.30-10.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
12.00-12.30 น. ชุดรายการ รอบรู้กับ มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การเขียนสารสนเทศย่อ
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน (ภาษามือ)
เรื่อง คดีอาญา ตอน แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร
13.30-14.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
16.00-16.30 น. ชุดรายการ เส้นทางสร้างสุข
เรื่อง สุขได้อีกเยอะเลย
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง การวิจัย ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล
17.00-17.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูดีศรีแผ่นดิน
17.30-18.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง 
แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง คำทักทาย 
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Pronunciation ตอน 1
รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง การแสดงความเคารพ (ตอนที่ 1)
รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 6 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 
เรื่อง การเขียนสารสนเทศย่อ
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กฏหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง มรดก ตอน ตัดมิให้รับมรดก
19.30-20.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พินัยกรรม
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง อาการเจ็บป่วย ตอน 2
ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะศรีวิชัย
ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 15
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ตรีผลา
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การศึกษาทางไกล
เรื่อง การวิจัย ประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล
21.00-21.30 น. ชุดรายการ รักคือการให้
เรื่อง ครูดีศรีแผ่นดิน
21.30-22.00 น. ชุดวิชา สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สื่อการสอนสังคมศึกษากับความเป็นพลเมือง 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม