รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอังคาร 3 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระธาตุ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการจัดการธุรกิจ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง เครื่องเงินล้านนาวัดศรีสุพรรณ
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-ลาวกับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง PMQA หมวดที่ 4 การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
09.30-10.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารราชการไทย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 2
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระธาตุ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการจัดการธุรกิจ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง เครื่องเงินล้านนาวัดศรีสุพรรณ
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN  Insight
เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-ลาวกับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง PMQA หมวดที่ 4 การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
17.30-18.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ ตอนที่ 7
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ออกเสียงผิดความหมายผิด ตอน 1
  รายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดช้างรอบ
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Complementing 1
18.30-19.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับการจัดการธุรกิจ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง เครื่องเงินล้านนาวัดศรีสุพรรณ
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและที่พักทางเลือก
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญาซื้อรถยนต์
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง วิธีเรียกชื่อประเทศและสัญชาติ
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะทวาราวดี ตอน 2
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 7
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สารพัดประโยชน์ของย่านาง
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางกายภาพ 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง PMQA หมวดที่ 4 การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
21.30-22.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย