รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอังคาร 24 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศเมืองแกลง 2
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
เรื่อง การวางแผนและควบคุมรายได้ต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ย่านลิเภา" หัตถศิลป์คู่ถิ่นแดนใต้
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เรื่อง สื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมผู้บริโภค
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนเมืองคู่แฝดไทย-ลาว
08.30-09.00 น. ชุดวิชา มนุษย์กับระบบนิเวศ
เรื่อง ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การจัดการกระบวนการ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
เรื่อง การผลิตวัตถุดิบพืชอาหารปลอดภัย
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศเมืองแกลง 2
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
เรื่อง การวางแผนและควบคุมรายได้ต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ย่านลิเภา" หัตถศิลป์คู่ถิ่นแดนใต้
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เรื่อง สื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมผู้บริโภค
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง เปิดประตูสู่อาเซียนไทย-เวียดนาม (วัฒนธรรม)
16.30-17.00 น. ชุดวิชา มนุษย์กับระบบนิเวศ
เรื่อง ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การจัดการกระบวนการ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
เรื่อง การผลิตวัตถุดิบพืชอาหารปลอดภัย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ฝากเนื้อฝากตัว 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การอวยพร
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมพันตอง
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง WH-QUESTION 4 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
เรื่อง การวางแผนและควบคุมรายได้ต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ย่านลิเภา" หัตถศิลป์คู่ถิ่นแดนใต้
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
เรื่อง สื่อดิจิทัลกับพฤติกรรมผู้บริโภค
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง บุตรบุญธรรม
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับตลาดน้ำ (ตอน 1)
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระนางพญา
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง Auto 3
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ผม...มีความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา มนุษย์กับระบบนิเวศ
เรื่อง  ระบบนิเวศทางบกและความเปลี่ยนแปลง 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การจัดการกระบวนการ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
เรื่อง การผลิตวัตถุดิบพืชอาหารปลอดภัย
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย