รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอังคาร 17 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศเมืองแกลง 1
06.30-07.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ทะเลน้อย" ผืนน้ำแห่งชีวิต
07.30-08.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคต...กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตอน 1 
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง ก้าวเดินในอาเซียนด้านธุรกิจการเกษตรไทย
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการบริหารบุคคลแนวใหม่
09.30-10.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศเมืองแกลง 1
12.30-13.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ทะเลน้อย" ผืนน้ำแห่งชีวิต
13.30-14.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคต...กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตอน 1 
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง ก้าวเดินในอาเซียนด้านธุรกิจการเกษตรไทย
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการบริหารบุคคลแนวใหม่
17.30-18.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การบอกเวลา
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง รสชาติอาหาร ตอน 2  
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ตุ๊กตาชาววัง
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Sympathy 2 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การตัดสินใจลงทุนระยะยาวและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ทะเลน้อย" ผืนน้ำแห่งชีวิต
19.30-20.00 น. ชุดวิชา กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เรื่อง ก้าวสู่อนาคต...กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตอน 1 
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง พยานศาล
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 3
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะรัตนโกสินทร์
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 21
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ชนะมะเร็งด้วยใจ
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการบริหารบุคคลแนวใหม่
21.30-22.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย