รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอังคาร 10 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา โภชนาการมนุษย์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 3
06.30-07.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "ดอกหมก"กลิ่นหอมจากทิวเขา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง  การจัดการบริการโรงแรมขนาดย่อมรูปแบบครอบครัว
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง  ไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น., 13.00-15.30 น., 16.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การบริการทรัพยากรบุคคล
09.30-10.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ท่องเที่ยวตามกลอนสุนทรภู่
เรื่อง นิราศภูเขาทอง 3
12.30-13.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "โขนจิ๋ว โขนเด็ก" ตัวเล็กแต่ใจใหญ่
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง  การจัดการบริการโรงแรมขนาดย่อมรูปแบบครอบครัว
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา แนวคิดไทย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ASEAN Insight
เรื่อง  ไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การบริการทรัพยากรบุคคล
17.30-18.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
เรื่อง การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง ชมรมนักศึกษา มสธ.
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง  คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำ
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง  ศิลป์แก้ว
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 5 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการภาษีอากร 
เรื่อง การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ มหัศจรรย์วิถีไทย
เรื่อง "โขนจิ๋ว โขนเด็ก" ตัวเล็กแต่ใจใหญ่
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดย่อมและ
การจัดการที่พักทางเลือก
เรื่อง การจัดการบริการโรงแรมขนาดย่อมรูปแบบครอบครัว
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง บ้านเช่า
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง  อาการเจ็บป่วย ตอน 1
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะทวารวดี
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 14
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ครอบครัวสุขสันต์
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดของเด็ก
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เรื่อง การตรวจสอบและวิเคราะห์อาหารด้วยวิธีการทางจุลชีววิทยา
21.00-21.30 น. ชุดรายการ คลินิกบริหาร
เรื่อง การบริการทรัพยากรบุคคล 
21.30-22.00 น. ชุดวิชา กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ