รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพฤหัสบดี 5 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การผลิตสัตว์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
  สปอต วันพระ
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
เรื่อง อยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในวัยเกษียณ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการการตลาด 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,
เยาวชนไทยยุค 4 G
  สปอต  เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,
วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี อย."
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วนศาสตร์เกษตร
เรื่อง เงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริมวนเกษตร
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ฟาร์มอโรวน่าคิง
09.30-10.00 น. ชุดวิชา อาหารและการให้อาหารสัตว์
เรื่อง อาหารสัตว์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
เรื่อง อยู่อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในวัยเกษียณ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการการตลาด 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,
เยาวชนไทยยุค 4 G
  สปอต  เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,
วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต
  สปอต วันพระ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ดิน น้ำ และปุ๋ย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี อย."
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วนศาสตร์เกษตร
เรื่อง เงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริมวนเกษตร
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ฟาร์มอโรวน่าคิง
17.30-18.00 น. ชุดวิชา อาหารและการให้อาหารสัตว์
เรื่อง อาหารสัตว์
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง  การใช้คำว่า "ไม่มี " ในภาษาอังกฤษ
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง บ้านกวี 4 แผ่นดิน
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 1 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการการตลาด 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง เที่ยวเกาะพิทักษ์,ธนาคารขยะรีไซเคิล,นวัตกรรมค้างไม้เลื้อย,
เยาวชนไทยยุค 4 G
  สปอต เรียนรู้การทำก้อนจุลินทรีย์,Petchatz,สตรีทบาสเก็ตบอล 2,
วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออกหัก
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง จำนอง
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ป้ายต่างๆในสนามบิน ตอน 1
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะทวาราวดี ตอน 4
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 9
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง บ้านเปรมสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วนศาสตร์เกษตร
เรื่อง เงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริมวนเกษตร
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง ฟาร์มอโรวน่าคิง
21.30-22.00 น. ชุดวิชา อาหารและการให้อาหารสัตว์
เรื่อง อาหารสัตว์
  สปอต วันพระ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว