รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันพฤหัสบดี 19 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การผลิตสัตว์
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
06.00-06.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
เรื่อง  อาคารเขียว (Green Building)
07.00-07.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 1,
กลยุทธ์การออมเงิน
  สปอต หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,
วัยรุ่นจิตอาสา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง การเป็นมัคคุเทศก์ทางทะเล
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "ปัญหาโฆษณาเกินจริง"
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
เรื่อง เกษตรผสมผสาน 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ชุมชนมุสลิมบ้านครัว
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ข้อมูล เครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ แนะแนวการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
เรื่อง อาคารเขียว (Green Building)
13.00-13.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 1,
กลยุทธ์การออมเงิน
  สปอต หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,
วัยรุ่นจิตอาสา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง การเป็นมัคคุเทศก์ทางทะเล
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ ร้านอาโก...โชว์กึ๋น
เรื่อง "ปัญหาโฆษณาเกินจริง"
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
เรื่อง เกษตรผสมผสาน 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ชุมชนมุสลิมบ้านครัว
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ข้อมูล เครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การถามทาง 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Direction
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง กลองเอกราช
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Sympathy 4 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา เทคนิคการก่อสร้างขนาดใหญ่
เรื่อง อาคารเขียว (Green Building)
19.00-19.30 น. ชุดรายการ กด Like วัยทีน
เรื่อง หมวดคะ,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 1,
กลยุทธ์การออมเงิน
  สปอต หมวดคะ 2,พัฒนาการของเงินดิจิตอล,หนุ่มติวเตอร์ 2,
วัยรุ่นจิตอาสา
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซี่ยน (ภาษามือ)
เรื่อง การเป็นมัคคุเทศก์ทางทะเล
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การรับมรดก
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 1
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระเบญจภาคี สมเด็จวัดระฆัง ตอน 1
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 23
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง เป็นเบาหวานก็มีความสุขได้
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การจัดการฟาร์ม
เรื่อง เกษตรผสมผสาน 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สีสันเมืองไทย
เรื่อง ชุมชนมุสลิมบ้านครัว
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ข้อมูล เครื่องมือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยศึกษา