รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอาทิตย์ 8 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง อุทิศส่วนกุศล
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง 365 วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว
  ชุดรายการ English in Shape เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 2
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ต้นไม้ลดโลกร้อน
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง เครื่องมือและสถิติการวิจัยทางสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อของคน Generation Y
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการผลผลิตพืช
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง อุทิศส่วนกุศล
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง 365 วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 2
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ต้นไม้ลดโลกร้อน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง เครื่องมือและสถิติการวิจัยทางสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อของคน Generation Y
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Telephoning
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ศิษย์มีครู
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 3
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง 365 วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 2
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การล่วงเกินทางเพศ
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง ป้ายต่างๆในสนามบิน ตอน 2  
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะศรีวิชัย ตอนที่ 2
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 12
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง หนี้...สร้างสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง เครื่องมือและสถิติการวิจัยทางสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อของคน Generation Y
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ดิน น้ำ และปุ๋ย