รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอาทิตย์ 22 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร 
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง วินัยกับศีลต่างกันอย่างไร
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ   
เรื่อง สู่โลกการแปล 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง รวมมิตรจิตอาสา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การสหกรณ์ในประเทศไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ป่าเขาลำเนาไพร
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง การคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  การจัดการสุขภาพสัตว์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง วินัยกับศีลต่างกันอย่างไร
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ   
เรื่อง สู่โลกการแปล 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง รวมมิตรจิตอาสา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การสหกรณ์ในประเทศไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ป่าเขาลำเนาไพร
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง การคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง สั่งเครื่องดื่ม 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น ตอน 2
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมหันตรา
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง WH-QUESTION 2 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ   
เรื่อง สู่โลกการแปล 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง รวมมิตรจิตอาสา
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การสหกรณ์ในประเทศไทย
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ธนบัตรชำรุด
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 2)
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระกำแพงซุ้มกอ
  ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 1
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สร้างสุขจากงานศิลปะ
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง การคิดภาพอนาคต (Scenario Thinking)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับพืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์ 
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง การจัดสวนในบ้าน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ