รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง  บุญราศี
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปไข่ 
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ตอน 1
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ระบบนิเวศ eco system
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง โค้งสุดท้ายวิจัยทางสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง องค์การสุขภาพสมบูรณ์ (Healthy Organization)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์ 
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  การจัดการสุขภาพสัตว์
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง  บุญราศี
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปไข่ 
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ตอน 1
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ระบบนิเวศ eco system
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง โค้งสุดท้ายวิจัยทางสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง องค์การสุขภาพสมบูรณ์ (Healthy Organization)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์ 
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การแนะนำตัวเอง 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การบอกเวลา
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง การแสดงความเคารพ (ตอนที่ 4)
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 9 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปไข่ 
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักเขียนผิด ตอน 1
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง ความหมาย ค่านิยม อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ดี เอ็น เอ (DNA)
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 1
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะ สุโขทัย
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 19
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ความสุขที่เกิดจากงานบริการ
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง  โค้งสุดท้ายวิจัยทางสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง องค์การสุขภาพสมบูรณ์ (Healthy Organization)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์ 
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ดิน น้ำ และปุ๋ย