รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันอาทิตย์ 1 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
  สปอต วันขึ้นปี่ใหม่ 1 มราคม 2560
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง ธรรมะสำหรับดูแลคนแก่
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปน้ำนม
07.00-07.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง ครูอาสากลางกรุง
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 1
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ภาระโลกร้อน
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์
09.00-09.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง ตัวแบบพุทธธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
  สปอต วันขึ้นปี่ใหม่ 1 มราคม 2560
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การจัดการผลผลิตพืช
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สุข...กับธรรมะ
เรื่อง ธรรมะสำหรับดูแลคนแก่
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง การจัดการผลผลิตและการแปรรูปน้ำนม
13.00-13.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง ครูอาสากลางกรุง
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 1
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
  สปอต วันขึ้นปี่ใหม่ 1 มราคม 2560
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สนุกคิด สนุกวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต ปี 2
เรื่อง รักษ์โลก ตอน ภาระโลกร้อน
16.30-17.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์
17.00-17.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง ตัวแบบพุทธธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ ตอนที่ 5
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ in, on, at ตอน 1
  รายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระสี่อิริยาบท
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Congratulating 3 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่อง  การจัดการผลผลิตและการแปรรูปน้ำนม
19.00-19.30 น. ชุดรายการ จิตอาสาพัฒนาสังคม
เรื่อง ครูอาสากลางกรุง
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 1
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
เรื่อง การเมืองการปกครองกับการสหกรณ์
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ปลอมเอกสาร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น ตอน 1
  ชุดรายการ พุทธศิลป์ เรื่อง พระนาคปรกกรุวัดปืนและ
พระนาคปรกกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 5
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ย่านาง...บำบัดโรค
20.30-21.00 น. ชุดวิชา วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ 
เรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์
21.00-21.30 น. ชุดรายการ Training on Air
เรื่อง ตัวแบบพุทธธรรมในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การจัดการสุขภาพสัตว์ 
เรื่อง การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
  สปอต วันขึ้นปี่ใหม่ 1 มราคม 2560
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ดิน น้ำ และปุ๋ย