รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันเสาร์ 7 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารราชการไทย
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
เรื่อง การจัดการด้วย Balanced Scorecard
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติบนยอดไม้
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
เรื่อง การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เพื่อชีวิตเด็กปฐมวัย ตอน 6 เด็กสองภาษา
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
และภาพลักษณ์องค์การ 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงบนหลังคา,
ภาชนะย่อยสลายได้เคลือบด้วยใบพืช,
UberMall ห้างสรรสินค้าเสมือนจริง
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
เรื่อง การจัดการด้วย Balanced Scorecard
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติบนยอดไม้
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
เรื่อง การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เพื่อชีวิตเด็กปฐมวัย ตอน 6 เด็กสองภาษา
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
และภาพลักษณ์องค์การ 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงบนหลังคา,
ภาชนะย่อยสลายได้เคลือบด้วยใบพืช,
UberMall ห้างสรรสินค้าเสมือนจริง
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Greetings
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง จิตกร...จิตรกรรม
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 2 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐกิจ 
เรื่อง การจัดการด้วย Balanced Scorecard
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติบนยอดไม้
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
เรื่อง การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การกระทำความรุนแรง
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การต่อรองราคา
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะศรีวิชัย
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 11
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์ไทย อภัยภูเบศร
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
และภาพลักษณ์องค์การ 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงบนหลังคา,
ภาชนะย่อยสลายได้เคลือบด้วยใบพืช,
UberMall ห้างสรรสินค้าเสมือนจริง
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  สังคมมนุษย์