รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันเสาร์ 28 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารราชการไทย
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 4
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์พ่นยารักษาโรคหืด,มีเดีย บีมเมอร์,โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เรื่อง รู้จักกระบวนการก่อนพิมพ์
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง ปุ๋ยหมักชีวภาพ,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์พ่นยารักษาโรคหืด,มีเดีย บีมเมอร์,โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เรื่อง รู้จักกระบวนการก่อนพิมพ์
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ของฝาก 
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การต่อรองราคา
รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมสามเกลอ
รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง INVITING 3 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กฎหมายและภาษีอากรที่ผู้เริ่มทำธุรกิจและผู้ประกอบการควรรู้
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ค้ำประกันให้หลาน
ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง  การออกกำลังกาย (ตอน 2)
ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระท่ากระดาน
ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 7
ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ชีวิตพลิกผัน
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
เรื่อง เครื่องมือวิจัยในงานนิเทศศาสตร์ 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง อุปกรณ์พ่นยารักษาโรคหืด,มีเดีย บีมเมอร์,โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
เรื่อง รู้จักกระบวนการก่อนพิมพ์
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ