รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันเสาร์ 21 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารราชการไทย
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายพาณิชย์ 4
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง สวนเกษตรดาดฟ้า,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง NSW กับธุรกิจส่งออก
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจ
จากความรักธรรมชาติ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง ความสุขที่หาได้
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การสื่อสารกับการพัฒนา
เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง วัสดุพอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน,
หุ่นยนต์ตอบแบบสอบถาม,IPensook
09.30-10.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง สวนเกษตรดาดฟ้า,วิทย์คู่บ้าน,วิทย์รักษ์โลก
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง NSW กับธุรกิจส่งออก
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจ
จากความรักธรรมชาติ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง ความสุขที่หาได้
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การสื่อสารกับการพัฒนา
เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง วัสดุพอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน,
หุ่นยนต์ตอบแบบสอบถาม,IPensook
17.30-18.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง การสั่งอาหาร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น ตอน 1
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง จากพื้นหนัง..สู่เสียงกลอง
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง WH-QUESTION 1 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีแผลไหม้   
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง NSW กับธุรกิจส่งออก
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ...การสร้างธุรกิจ
จากความรักธรรมชาติ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การเซ็นเอกสาร
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 1)
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังษี
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 25
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง งานศิลปะสร้างสุขได้อย่างไร
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การสื่อสารกับการพัฒนา
เรื่อง ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง วัสดุพอลิเมอร์กับกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน,
หุ่นยนต์ตอบแบบสอบถาม,IPensook
21.30-22.00 น. ชุดวิชา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
เรื่อง เครื่องมือวัดทางกลสำหรับงานอุตสาหกรรม
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ