รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันเสาร์ 14 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา อารยธรรมมนุษย์
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมมนุษย์
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การบริหารราชการไทย
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
  สปอต วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา กฎหมายแพ่ง 1
06.00-06.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง Visual www
06.30-07.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
เรื่อง แผนกลยุทธ์ : กรณีศึกษา อบต.บึงทองหลาง
07.00-07.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Smart Card,Visaอาเซียน,ผ้าซิ่นแม่หญิงลาว
07.30-08.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง การเริ่มเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เพื่อชีวิตเด็กปฐมวัย ตอน 7 ไข้ในเด็ก
  แจ้งรายการ สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา  08.30-12.00 น.,13.00-16.30 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV 8) และ True  Visions  ช่อง 193
08.30-09.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
09.00-09.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วย,พจนานุกรรมสำหรับ
ผู้พิการทางสายตาบน Smart Phone,เซฟเมทประเมินพฤติกรรมผู้ขับรถ
09.30-10.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการโครงการด้าน ICT
  สปอต วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
12.00-12.30 น. ชุดรายการ บ้านวิทย์วิทย์
เรื่อง Visual www
12.30-13.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
เรื่อง แผนกลยุทธ์ : กรณีศึกษา อบต.บึงทองหลาง
13.00-13.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Smart Card,Visaอาเซียน,ผ้าซิ่นแม่หญิงลาว
13.30-14.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง การเริ่มเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ
  สปอต วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ Living in Style
เรื่อง เพื่อชีวิตเด็กปฐมวัย ตอน 7 ไข้ในเด็ก
16.30-17.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
17.00-17.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วย,พจนานุกรรมสำหรับ
ผู้พิการทางสายตาบน Smart Phone,เซฟเมทประเมินพฤติกรรมผู้ขับรถ
17.30-18.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการโครงการด้าน ICT
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง ขอโทษ,ขอบคุณ 
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การถามเวลา
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง การแสดงความเคารพ (ตอนที่ 3)
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 8 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ 
เรื่อง แผนกลยุทธ์ : กรณีศึกษา อบต.บึงทองหลาง
19.00-19.30 น. ชุดรายการ @ อาเซียน
เรื่อง Smart Card,Visaอาเซียน,ผ้าซิ่นแม่หญิงลาว
19.30-20.00 น. ชุดวิชา การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
เรื่อง การเริ่มเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง การครอบครองปรปักษ์
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง English Idioms
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระบูชาศิลปะ อู่ทอง
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 18
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา กฏหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
เรื่อง กฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ
21.00-21.30 น. ชุดรายการ สถานีนวัตกรรม
เรื่อง ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วย,พจนานุกรรมสำหรับ
ผู้พิการทางสายตาบน Smart Phone,เซฟเมทประเมินพฤติกรรมผู้ขับรถ
21.30-22.00 น. ชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการโครงการด้าน ICT
  สปอต วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์