รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันจันทร์ 9 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง สื่อการศึกษาทางไกลกับการศึกษาตลอดชีวิต
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 1
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง วัดโพธิ์แมน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสุวรรณคีรี
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 2)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 1
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง การติดตามและประเมินสื่อการศึกษานอกระบบ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง สื่อการศึกษาทางไกลกับการศึกษาตลอดชีวิต
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 1
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง วัดโพธิ์แมน
  สปอต ไปชมพระราชวังพญาไท
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิวัฒนาการการเมืองไทย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา เรื่อง วัดสุวรรณคีรี
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 2)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 1
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง การติดตามและประเมินสื่อการศึกษานอกระบบ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง กีฬาของมหาวิทยาลัย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่คนไทยมักเขียนผิด
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ศิลปะหัวโขน
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Telephoning 4 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง สีสันวรรณคดีไทย ตอน 1
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง วัดโพธิ์แมน
  สปอต ไปชมพระราชวังพญาไท
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดของเด็ก
  ชุดรายการ English in Shape เรื่อง ตั๋วโดยสาร
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะศรีวิชัย ตอนที่ 3
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 13
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง สุขจากงานที่ทำ
20.30-21.00 น. ชุดวิชา  ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง  สานสัมพันธ์เพื่อเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 2)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องประดับ ตอน 1
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง การติดตามและประเมินสื่อการศึกษานอกระบบ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ