รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันจันทร์ 30 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย
  แจ้งรายการสำหรับเวลา 04.00-06.00น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง  รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ ผู้วางรากฐานงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
  สปอต ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา
07.30-08.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ศรีสัชนาลัย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเจดีย์เก้ายอด
08.30-09.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้องงอก
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 2)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง อาหารสำหรับเด็ก 6-12 เดือน
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง  รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ ผู้วางรากฐานงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
  สปอต ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา
13.30-14.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง ศรีสัชนาลัย
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดเจดีย์เก้ายอด
16.30-17.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้องงอก
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 2)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง อาหารสำหรับเด็ก6-12เดือน
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.01 น. เคารพธงชาติ
18.01-18.30 น. รายการ  เดินหน้าประเทศไทย
  ชุดรายการ นานาสาระ
เรื่อง สมุนไพรสำหรับเด็ก ตอน เลือดกำเดาไหล
  ชุดรายการ โลกของปลาสวยงาม
เรื่อง การเลี้ยงปลาตู้สวยงาม
  ชุดรายการ ชีวิตที่พอเพียง
เรื่อง วิถีผ้าไทย
  ชุดรายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง คำทักทาย
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง ไทยกับอาเซียน
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
  สปอต ข้าวหลาม,คุยกับน้องปุณยภา
19.30-20.00 น. ชุดวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง ความผิดฐานไม่ทำความเคารพ
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระมเหศวร
  ชุดรายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง INVITING 5
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำที่มักใช้ผิด ตอน 2
  ชุดรายการ English to go
เรื่อง Judo 2
20.30-21.00 น. ชุดวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยโครงงาน
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้องงอก
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 2)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
เรื่อง อาหารสำหรับเด็ก 6-12 เดือน
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ