รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันจันทร์ 23 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
06.00-06.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง  รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ผู้ออกแบบหอพระและอุทยานการศึกษา มสธ.
06.30-07.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง มหัศจรรย์แห่งบอนสี
  สปอต ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
07.30-08.00 น. ชุดวิชา สุขภาวะเด็กปฐมวัย   
เรื่อง โลกใบน้อยของเด็กพิเศษ
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง สุโขทัยธานี
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพญาคำ
08.30-09.00 น. ชุดวิชา การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและ ชุมชน เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้อง...ภูมิปัญญาไทย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 1)
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถพิเศษ
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ ก้าวไกลกับ มสธ.
เรื่อง  รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ผู้ออกแบบหอพระและอุทยานการศึกษา มสธ.
12.30-13.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง มหัศจรรย์แห่งบอนสี
  สปอต ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
13.30-14.00 น. ชุดวิชา สุขภาวะเด็กปฐมวัย   
เรื่อง โลกใบน้อยของเด็กพิเศษ
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิวัฒนาการการเมืองไทย
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง สุโขทัยธานี
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพญาคำ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและ ชุมชน เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้อง...ภูมิปัญญาไทย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 1)
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถพิเศษ
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ OHAYOU JAPANESE
เรื่อง อวยพรวันเกิด
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง วิธีเรี่ยกชื่อประเทศและสัญชาติ
  รายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขนมโคกะทิ
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง WH-QUESTION 3 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา ไทยกับสังคมโลก (ฉบับภาษามือ)
เรื่อง สถานะของไทยในสังคมโลก
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง มหัศจรรย์แห่งบอนสี
  สปอต ก๋วยเตี๋ยวเรือ,คุยกับนักศึกษา 2 สถาบัน
19.30-20.00 น. ชุดวิชา สุขภาวะเด็กปฐมวัย   
เรื่อง โลกใบน้อยของเด็กพิเศษ
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง บัตรเครดิต
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 3)
  ชุดรายการ  พุทธศิลป์
เรื่อง พระผงสุพรรณ
  ชุดรายการ  IT Works
เรื่อง Auto 2
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อสร้างความสุข
20.30-21.00 น. ชุดวิชา การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและ ชุมชน เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ข้าวกล้อง...ภูมิปัญญาไทย
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง Buddhism Vocabulary (ตอน 1)
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถพิเศษ
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ