รายการออกอากาศประจำเดือน มกราคม

วันจันทร์ 2 มกราคม 2560

Jan, 2017 มกราคม 2560

เวลาออกอากาศ
ชื่อรายการ
00.00-01.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสาร
01.00-02.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
02.00-03.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
03.00-04.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 04.00-06.00 น.,18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
04.00-06.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา  วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
06.00-06.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ.เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
06.30-07.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง ย้อนรอยวรรณคดีไทย (ตอน 2)
07.00-07.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง กุ้งเหยียด
07.30-08.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถาบันครอบครัวไทยไปสู่สมัยใหม่
08.00-08.01 น. เคารพธงชาติ
08.01-08.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง มุมมองใหม่วัดนางพญา 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
08.30-09.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สร้างสุขสู่เด็กปฐมวัย 
09.00-09.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 1)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 4
09.30-10.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10.00-12.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
12.00-12.30 น. ชุดรายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
12.30-13.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง ย้อนรอยวรรณคดีไทย (ตอน 2)
13.00-13.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง กุ้งเหยียด
13.30-14.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถาบันครอบครัวไทยไปสู่สมัยใหม่
14.00-16.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
16.00-16.30 น. ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง มุมมองใหม่วัดนางพญา 
  ชุดรายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
16.30-17.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สร้างสุขสู่เด็กปฐมวัย 
17.00-17.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 1)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 4
17.30-18.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แจ้งรายการ สำหรับเวลา 18.00-24.00 น.
ออกอากาศพร้อมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV 8) และ True Visions ช่อง 193
18.00-18.05 น. เคารพธงชาติ
18.05-18.30 น. รายการ เดินหน้าประเทศไทย
  รายการ สื่อเสริมภาพลักษณ์ของ มสธ.
เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ ตอนที่ 6
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การใช้ Last ,next
  รายการ สุโขทัยศึกษา
เรื่อง วัดสิงห์
  รายการ เรียนภาษากับ มสธ.
เรื่อง Congratulating 4 
18.30-19.00 น. ชุดวิชา วรรณคดีไทย
เรื่อง ย้อนรอยวรรณคดีไทย (ตอน 2)
19.00-19.30 น. ชุดรายการ Hello English
เรื่อง กุ้งเหยียด
19.30-20.00 น. ชุดวิชา ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถาบันครอบครัวไทยไปสู่สมัยใหม่
20.00-20.30 น. ข่าวในพระราชสำนัก
  ชุดรายการ 5 นาทีกฎหมายเพื่อประชาชน
เรื่อง สัญญากู้ยืมเงิน
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น ตอน 2
  ชุดรายการ พุทธศิลป์
เรื่อง พระพุทธรูปเทวรูปและพระเครื่องศิลปะทวาราวดี
  ชุดรายการ IT Works
เรื่อง IT 6
  ชุดรายการ ห้านาทีชีวีมีสุข
เรื่อง ฤทธิ์ย่านาง
20.30-21.00 น. ชุดวิชา ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เรื่อง สร้างสุขสู่เด็กปฐมวัย 
21.00-21.30 น. ชุดรายการ มรดกของแผ่นดิน
เรื่อง ขวัญข้าว...ขวัญแผ่นดิน (ตอนที่ 1)  
  ชุดรายการ English in Shape
เรื่อง คำศัพท์ที่มักเขียนผิด ตอน 4
21.30-22.00 น. ชุดวิชา การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 
เรื่อง สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
22.00-24.00 น. สอนเสริม ชุดวิชา การพัฒนาระบบสารสนเทศ